hu / en

Kormányzási kihívások periférikus térségekben (2019-2023)

A 132294 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a K-19 pályázati program finanszírozásában valósul meg

A kutatás összefoglalója, célkitűzései

A gazdaságilag-társadalmilag leszakadó térségek problémája egyre jelentősebbé válik Európán belül azáltal, hogy társadalmi-politikai feszültségek melegágya, és akadályozza egy adott nemzetállam területileg is egységes fejlődését. Európai összehasonlításban Magyarország régióinak kétharmada a leszakadó térségek közé tartozik, és a Dél-dunántúli régió ezek között is az utolsó harmadban helyezkedik el. A kutatás célja ezért annak feltárása, hogy a számos beavatkozási kísérlet ellenére miért a leszakadás, és nem pedig a felzárkózás jellemzi a Dél-dunántúli, és azon belül kiemelten a Baranya megyei térséget. Vizsgálni kívánjuk, hogy melyek azok a tényezők, amelyek gátolják, vagy éppen elősegíthetik a fejlesztéspolitikai célok sikeres megvalósulását. A kutatás középpontjában különösen a leszakadó, periférikus térségek belső erőforrásainak, a helyi kormányzás formáinak, a külső beavatkozások típusainak vizsgálata áll, mert az eddigi kutatási tapasztalatok szerint e tényezők alapvetően befolyásolhatják a periférikus jelleg örökletességét, vagy éppen magát a változtathatósági potenciált. A várt kutatási eredmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy jobban érthetővé váljon a periférikus térségek társadalmi tőkéje, belső erőforrásainak sajátosságai, a helyi részvételen alapuló döntési, fejlesztési, kormányzási mechanizmusok mozgatórugói. Mindezek elősegíthetik, hogy az olyan külső beavatkozások, mint a „Magyar Falu Program”, vagy éppen az uniós „Okos Falvak” kezdeményezés hatékonyabban érhessenek el eredményeket az ország periférikus térségeiben is.

Kutatási tervben megfogalmazott hipotézisek

  • A fejlesztési központoktól távoli perifériák fejlődése kettős kihívást Egyrészt erőforrásaik korlátozottak és erősen függenek a központok dinamikájától. Másrészt a hatalmi központoktól is távol esnek mind intézményi, politikai, mind földrajzi értelemben. Kutatásunk egyik elméleti keretét a közösségi típusú kormányzás és fejlesztési modell jelenti. Feltételezésünk szerint a perifériák kedvezőtlen, stagnáló vagy hanyatló fejlődési pályája általában jellemző az erősen centralizált és polarizált politikai szerkezetű országokra és azokra, ahol az elsődleges gazdaság és társadalompolitikai cél az erőltetett modernizáció. Feltételezésünk szerint az EU keleti perifériái, így a vizsgált térség is erősebben függenek a külső erőforrásoktól, a felsőbb szintű illetve távolabbi hatalmi központoktól, elsősorban a központosítottabb forráselosztási mechanizmusok és a centralizált kormányzási sajátosságok miatt. Ez a sajátosság egyaránt tetten érhető a mélyen gyökerező szocio-kulturális jellemzőkön és a kormányzati, politikai átalakulási folyamatokon is. A hatalmi szerkezet, a külső függőség következményei feltételezhetően megjelennek a helyi szereplők kiválasztásában, kapcsolatrendszerében, döntéseiben, helyi együttműködési mechanizmusaikban, a társadalmi bevonás formáiban, intenzitásában is.
  • A fejlesztéspolitikával foglalkozó szakmai szervezetek, felismerték a menedzsment, a kormányzás fontosságát („governance matters”), ezek formálására általános sémákat, alapelveket alakítottak ki. Az ideálisnak tűnő intézményi modellek, megoldások konkrét kormányzási és térbeli környezetben azonban gyakran illeszkedési akadályokba ütköznek. Gyakran említik a szükséges adminisztratív, társadalmi, tudás kapacitások hiányát, ritkábban irányul figyelem arra, hogy a perifériák hiányzó kapacitásai milyen tényezőkkel magyarázhatók és milyen mechanizmusokkal regenerálhatóak. Feltételezzük, hogy a közösségi szabályozás differenciálása a valós feltételekhez igazítható.
  • A hatékony, helyi erőforrásokat mozgósítani képes, közösségi fejlesztéspolitikára integrált és decentralizált, alapvetően nyitott intézményi, kormányzási rendszerekben van lehetőség. A jelenlegi magyar kormányzási rendszer ennek az elvárásnak nehezen tud megfelelni. Nem csupán a területi kormányzás szerkezete, földrajzi konfigurációja problematikus, hanem a megerősödő hierarchikus döntéshozási modell és az autonóm szereplők bevonására szolgáló platformok, mechanizmusok korlátozottsága is.
  • A vizsgálati terepül szolgáló Baranya megye és Pécs az elmúlt évtizedekben bekövetkezett hanyatlása több tényezővel is összefügg, de kétségtelenül azzal is, hogy nehezen sikerült érdekeit képviselni a többszintű kormányzási rendszerben, és azzal is, hogy nem sikerült a térség szereplőit (stakeholdereit) tartós szövetségbe összekapcsolni.

A kutatócsoport vezetője:  Pálné Dr. Kovács Ilona

A kutatócsoport tagjai:

Brucker Balázs
Faragó László
Finta István
Gál Zoltán
Hajdú Zoltán
Horeczki Réka
Pámer Zoltán
Póla Péter 

A projekt időtartama: 2019.12.01. – 2023.11.30. 

A kutatás eredményei szabadon hozzáférhetőek a témavezető és résztvevő kutatók (lásd fent) MTMT-ben rögzített közleményeinél, valamint az MTA REAL repozitóriumában.

A résztvevők konferencia előadásai

2023

Horeczki Réka: Livable small towns – changing roles. EURA 2023 The European City: A practice of resilience in the face of an uncertain future. Reykjavik, 2023. 06.22.-25. 

Pálné Kovács Ilona: Free cities and the fragile system of multilevel governance. The case of Hungary. EURA 2023 The European City: A practice of resilience in the face of an uncertain future. Reykjavik, 2023. 06.22.-25. 

Pámer Zoltán: Centres and peripheries reflected in distribution patterns of EU cohesion policy funding on the example of Baranya county, Hungary. International conference paradigm shifts in local and urban governance. IGU Commission Geography of Governance. Annual Conference – 2023. Budapest, 4 – 6 September 2023 

Pálné Kovács Ilona – Horeczki Réka: Governance challenges of resilient local development in peripheral regions. Baranya county (Hungary) case study. International conference paradigm shifts in local and urban governance. IGU Commission Geography of Governance. Annual Conference – 2023. Budapest, 4 – 6 September 2023 

Réka Horeczki – Zoltán Pámer – István Finta – Árpád Pénzár – Péter Dombi: Development plans, resources and the relationship between peripheral areas in Baranya county (Hungary). CEE-LOC Local government studies in Central- and Eastern-Europe Seminar. 2023. szept. 21-22. Wroclaw  

Horeczki Réka: Funkcionális kisvárosi terek. XXI. MRTT Vándorgyűlés. A Kárpát-Balkán nagytérség kutatása. Pécs, 2023. november 2–3. 

Pálné Kovács Ilona, Horeczki Réka: Kormányzási kihívások periférikus térségekben” c. NKFIH kutatás keretében készült tematikus szám bemutatása. XXI. MRTT Vándorgyűlés. A Kárpát-Balkán nagytérség kutatása. Pécs, 2023. november 2–3. 

Hajdú Zoltán, Horeczki Réka: Pécs és Baranya megye fejlődése a történetileg változó földrajzi periférián. XXI. MRTT Vándorgyűlés. A Kárpát-Balkán nagytérség kutatása. Pécs, 2023. november 2–3. 

Horeczki Réka, Póla Péter: Fejlődési lehetőségek a periférián egy Baranya megyei felmérés tükrében XXI. MRTT Vándorgyűlés. A Kárpát-Balkán nagytérség kutatása. Pécs, 2023. november 2–3. 

Pámer Zoltán, Finta István, Horeczki Réka, Pénzár Árpád, Dombi Péter: Területfejlesztési források felhasználása Baranya megyében XXI. MRTT Vándorgyűlés. A Kárpát-Balkán nagytérség kutatása. Pécs, 2023. november 2–3. 

Brucker Balázs, Finta István: Perifériák az Európai Unió perifériáján? Avagy a szubnacionális érdekérvényesítés keretei és korlátai EU szinten XXI. MRTT Vándorgyűlés. A Kárpát-Balkán nagytérség kutatása. Pécs, 2023. november 2–3. 

Finta István, Horeczki Réka: Vidékfejlesztési programok jellegzetességei a periférikus térségekben XXI. MRTT Vándorgyűlés. A Kárpát-Balkán nagytérség kutatása. Pécs, 2023. november 2–3. 

Pálné Kovács Ilona, Finta István, Brucker Balázs, Pénzár Árpád: Tér hatalom nélkül, hatalom tér nélkül. A periférikus térségek kormányzása, empirikus tapasztalatok XXI. MRTT Vándorgyűlés. A Kárpát-Balkán nagytérség kutatása. Pécs, 2023. november 2–3. 

Póla Péter, Pálné Kovács Ilona, Gibárti Sára: Pécs, egy periféria centruma XXI. MRTT Vándorgyűlés. A Kárpát-Balkán nagytérség kutatása. Pécs, 2023. november 2–3. 

Horeczki Réka. Vulnerability in rural areas in Hungary. International Scientific Conference “Science. Education. Culture” 32nd Anniversary of Comrat State University 10. Februar 2023 – Comrat/online

2022

Brucker Balázs: City diplomacy in Hungary before and during the Covid-19 pandemic. CEPSA 2022. jún. 2-3. Bled Szlovénia

Pálné Kovács Ilona: Governance challenges in peripheral areas. IGU UGI Párizs, 2022. júl. 18-22.

Brucker Balázs: Alternative Platforms of the European Parliament and the Committee of Regions for the Representation of Interests of Peripheral Areas. IGU UGI Párizs, 2022. júl. 18-22.

Pámer Zoltán: Centres and peripheries reflected in distribution patterns of EU Cohesion policy funding in Baranya county. IGU UGI Párizs, 2022. júl. 18-22.

Brucker Balázs – Finta István: The opportunities for rural and peripheral areas to assert their interests at EU level. IGU UGI Párizs, 2022. júl. 18-22.

Horeczki Réka: Small town’s governance challenges in Hungarian peripheral areas. IGU UGI Párizs, 2022. júl. 18-22.

Horeczki Réka – Pálné Kovács Ilona: Governance challenges in peripheral areas in Hungary. Disparities in a Digitalising (Post-Covid) world ERSA 2022. aug. 24-27.

Finta István: Partnership and MLG in the practice of the EU Commission in the light of a specific case. Disparities in a Digitalising (Post-Covid) world ERSA 2022. aug. 24-27.

Gibárti Sára: A peripheric centre: the evolving urban development concepts of the city of Pécs. Disparities in a Digitalising (Post-Covid) world ERSA 2022. aug. 24-27.

Horeczki Réka – P. P. Perceptions of success in peripheral areas of Baranya county. Disparities in a Digitalising (Post-Covid) world ERSA 2022. aug. 24-27.

Pámer Zoltán: Centres and peripheries reflected in distribution patterns of EU Cohesion policy funding in Baranya county, Hungary. Disparities in a Digitalising (Post-Covid) world ERSA 2022. aug. 24-27.

Pálné Kovács Ilona: Hatalom terület nélkül, tér hatalom nélkül. MRTT XX. Vándorgyűlése, Budapest 2022. okt. 6-7.

Finta István: A helyi önkormányzatok kapcsolatrendszere, és a központi szabályozás értékelése a COVID világában. MRTT XX. Vándorgyűlése, Budapest 2022. okt. 6-7.

Brucker Balázs: Varietas delectat avagy az uniós országok helyi önkormányzatainak szerepe a koronavírus-járvány kezelésében; Az Európai Parlament közös munkacsoportjainak (intergroup) szerepe a periférikus térségek felzárkóztatásában. MRTT XX. Vándorgyűlése, Budapest 2022. okt. 6-7.

Pámer Zoltán: Kohéziós források felhasználásának területi vizsgálata Baranya megyében a 2007–2013-as és 2014–2020-as programozási időszakban. MRTT XX. Vándorgyűlése, Budapest 2022. okt. 6-7.

2021 

Horeczki Réka: Perifériák a középpontban. A pandémia hatása a vidéki térségekre. Fejlődés és fejlesztés 2020 előtt és után – III. Területfejlesztők Napja. Online, 2021. április 28–29.

Pálné Kovács Ilona: Kormányzati kihívások periférikus térségekben. DTI szeminárium. Pécs, 2021. május 6.

Hajdú Zoltán: Az állami beavatkozások szerepe a centrum-periféria viszonyrendszer formálásában Baranya megyében az államszocialista korszakban (1949-1990). DTI szeminárium. Pécs, 2021. május 17.

Brucker Balázs: A magyarországi szubnacionális szereplők európai uniós érdekérvényesítési lehetőségeinek új irányai a COVID-19 járvány hatásainak tükrében. Válság – politika – tudomány. A Magyar Politikatudomány Társaság XXVI. Vándorgyűlése. Debrecen/ online, 2021. június 3–4.

Horeczki Réka: A kisvárosi szint a koronavírus idején. Válság – politika – tudomány. A Magyar Politikatudomány Társaság XXVI. Vándorgyűlése. Debrecen/ online, 2021. június 3–4.

Pálné, Kovács Ilona: Is it the time to centralize? In: New Challenges of Local Governance in Times of Uncertainty and Complexity. Annual Conference. IGU-CGoG 2021 Annual Conference, 23 – 24 June 2021. Poznan, Adam Mickiewicz University

Pámer, Zoltán: Overview of territorial governance and territorial integration in development documents of Baranya county, since the eu accession to date. In: New Challenges of Local Governance in Times of Uncertainty and Complexity. Annual Conference. IGU-CGoG 2021 Annual Conference, 23 – 24 June 2021. Poznan, Adam Mickiewicz University

Réka Horeczki – Ilona Pálné Kovács: Governance challanges in Hungary, especially in Baranya county. 60th ERSA Congress: Territorial Futures – Visions and scenarios for a resilient Europe. Bolzano/online, 2021. augusztus 25-28.

Brucker Balázs: A vidéki, hegyvidéki és távoli területek, valamint intelligens falvak intergroup (RUMRA intergroup) szerepe a vidéki kistelepülések érdekeinek érvényesítésében. A vidéki Magyarország a pandémia korában. IX. Falukonferencia. Pécs, 2021. szeptember 22-24.

Hajdú Zoltán: Kisközségek a változó nagypolitikák homályában: a teljes magukra hagyástól a mindent megmondásig. A vidéki Magyarország a pandémia korában. IX. Falukonferencia. Pécs, 2021. szeptember 22-24.

Pálné Kovács Ilona: A falvak kormányzása, trendek, esélyek. A vidéki Magyarország a pandémia korában. IX. Falukonferencia. Pécs, 2021. szeptember 22-24.

Pámer Zoltán: Területi kormányzás és területi integráció Baranya megye fejlesztési dokumentumaiban az uniós csatlakozástól napjainkig. A vidéki Magyarország a pandémia korában. IX. Falukonferencia. Pécs, 2021. szeptember 22-24.

Horeczki Réka: Sikeres települések a periférián. A vidéki Magyarország a pandémia korában. IX. Falukonferencia. Pécs, 2021. szeptember 22-24.

Horeczki Réka: A periféria központja – Pécs fejlődésének főbb csomópontjai. Fiatal Regionalisták XII. Konferenciája – A regionális tudomány a tudománymetria tükrében. Győr, 2021. október 1-2.

Horeczki Réka: Térszerveződési minták a hazai középvállalatok esetén. XXVII. Országos Urbanisztikai Konferencia – Újraiparosodó városaink. Debrecen, 2021. október 21-22.

Gibárti Sára: Jó kormányzás a fejlődő térségekben: dilemmák és kihívások leíró áttekintése. MRTT XIX. Vándorgyűlése A területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika. Budapest, 2021. november 4–5.

Finta István: Az Európai Unió fejlesztéspolitikájának hatása a periférikus térségek kormányzási képességére. MRTT XIX. Vándorgyűlése A területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika. Budapest, 2021. november 4–5.

Brucker Balázs: A Régiók Bizottsága „Kárpátok” régióközi csoportjának szerepe a perifériák érdekeinek érvényesítésében. MRTT XIX. Vándorgyűlése A területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika. Budapest, 2021. november 4–5.

Pénzár Árpád: A Megyei Önkormányzatok szerepe a hazai területfejlesztésben. MRTT XIX. Vándorgyűlése A területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika. Budapest, 2021. november 4–5.

Gibárti Sára – Póla Péter: Pécs és Baranya: egy periférikus centrum és perifériája. MRTT XIX. Vándorgyűlése A területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika. Budapest, 2021. november 4–5.

Horeczki Réka – Pálné Kovács Ilona: A helyi elit véleménye a sikerességről Baranya megyében. MRTT XIX. Vándorgyűlése A területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika. Budapest, 2021. november 4–5.

Pámer Zoltán: Az egyes területi szintek jelentőségének változása a magyar területfejlesztési politikában, Baranya megye példáján. MRTT XIX. Vándorgyűlése A területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika. Budapest, 2021. november 4–5.

Brucker Balázs: Representation of interests of the Visegrad Four’s subnational actors in the European Parliament, CEPSA Congress, Olsztyn (Lengyelország), 2021. november 17–19.

Horeczki Réka: A centrum-periféria viszony szubjektív értelmezése Baranya megyében egy kérdőíves lekérdezés tapasztalatai alapján. III. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről. Budapest/online, 2021. november 25-26.

Brucker Balázs: Az Európai Parlament szerepe a szubnacionális érdekek képviseletében. DTI szeminárium. Pécs, 2021. november 29.

Horeczki Réka: The centre of the periphery or the periphery of the centre: Pécs case study. 37th International Scientific Conference Krakow 2021. dec. 5-6.

2020

Pálné Kovács Ilona: Hatalmi viszonyok a periférián. Induló kutatási kérdések.eur MRTT XVIII. Vándorgyűlése Magtérségek és perifériák – lehetőségek és fenntartható jövő, Pécs, 2020. október 27–30.

Hajdú Zoltán: (Történeti megjegyzések és modernizációs kihívások.) MRTT XVIII. Vándorgyűlése Magtérségek és perifériák – lehetőségek és fenntartható jövő, Pécs, 2020. október 27–30.

Pámer Zoltán: Többszintű kormányzás és területfejlesztés Baranya megyében 2000-től napjainkig. MRTT XVIII. Vándorgyűlése Magtérségek és perifériák – lehetőségek és fenntartható jövő, Pécs, 2020. október 27–30.

Póla Péter: Településirányítás és helyierőforrás-menedzsment periférikus térségekben. MRTT XVIII. Vándorgyűlése Magtérségek és perifériák – lehetőségek és fenntartható jövő, Pécs, 2020. október 27–30.

Finta István: A szociális gazdaság szerepe Baranya megye periférikus térségeinek társadalmi felzárkózásában. MRTT XVIII. Vándorgyűlése Magtérségek és perifériák – lehetőségek és fenntartható jövő, Pécs, 2020. október 27–30.

Brucker Balázs: Centrum vs. periféria: az érdekérvényesítés lehetőségei és korlátai az Európai Parlament Urban Intergroupjában. MRTT XVIII. Vándorgyűlése Magtérségek és perifériák – lehetőségek és fenntartható jövő, Pécs, 2020. október 27–30.

Gál Zoltán: Az egyetemek szerepe a vidéki térségek társadalmi innovációjának fejlesztésében. MRTT XVIII. Vándorgyűlése Magtérségek és perifériák – lehetőségek és fenntartható jövő, Pécs, 2020. október 27–30.

Horeczki Réka: A városhálózat perifériái – avagy mennyit ér egy város ha „Magyar Falu”? MRTT XVIII. Vándorgyűlése Magtérségek és perifériák – lehetőségek és fenntartható jövő, Pécs, 2020. október 27–30.

2024

Máj

23

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Következő hónap >
a

2024

Máj

23

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Következő hónap >