hu / en

AZ INTÉZETBEN KÉSZÜLT Doktori disszertációk

2023

Gibárti Sára:

A világélelmezési program segélyezési mechanizmusai: a törökországi menekültválság esete és tapasztalatai (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Kézai Petra Kinga:

A magyar startup vállalkozások helyzete napjainkban a visegrádi országok összehasonlításában (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Nagy Dávid:

A dunai teherhajózás helyzete és fejlesztésének lehetőségei, a Duna Régió Stratégia eredményeinek értékelése (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2022

Kupi Marcell:

A digitális turizmus területi eltérései a V4 országokban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Vigvári András:

A szabadság földje? Átmeneti terek és háztartási stratégiák a budapesti lakhatási válság árnyékában (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2021

Bálint Dóra:

Az online interakciók területisége egy hazai telekocsi platform példáján (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Kováts Bence:

Becoming (In)Dependent - Trends and Determinants of Parental Support in Housing Access in Hungary (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Mihály Melinda:

Autonomy and Empowerment - Social and Solidarity Economy Initiatives and Local Development in Peripheralised Areas of Germany and Hungary (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Páger Balázs:

A vállalkozói aktivitás és az ökoszisztéma szerepe a gazdasági fejlődésben (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2020

Horeczki Réka:

Kisvárosi fejlődési utak. A dél-dunántúli kisvárosok helye és szerepe a térség hosszú távú gazdasági és társadalmi változásaiban 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2019

Honvári Patrícia:

Rurális innováció? A vidéki önkormányzatok szerepe a megújuló energiák hasznosításában 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Pámer Zoltán:

A területi kormányzási struktúrák hatása a határon átnyúló együttműködésre – négy határrégió összehasonlító elemzése 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Uszkai Andrea:

Határ menti térségek egységesülési folyamatai egy közép-európai térség példáján 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2018

Faragó László:

Téri lét. Társadalomtér-elméleti alapvetések. Akadémiai nagydoktori értekezés 
 
(letölthető dokumentumok)
2017

Egyed Ildikó:

A francia területfejlesztés változó paradigmái 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Jóna László:

Időben és rendeltetésben korlátozott városi terek problémáinak vizsgálata 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Lennert József:

A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Rácz Szilárd:

A posztszocialista Délkelet-Európa térszerkezeti és városhálózati folyamatai 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2016

Németh Krisztina:

A rekonstrukciótól az interpretációig. Kísérlet két letűnt életvilág értelmezésére 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2015

Kovai Cecília:

A cigány-magyar különbségtétel és rokonság 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2014

Bodor Ákos:

Innovációs szakemberek viszonyulásai az innováció mikro- és makrotársadalmi kontextusához 
 
(letölthető tézisek)
 
(letölthető értekezés)

Schuchmann Júlia:

Lakóhelyi szuburbanizácós folyamatok a Budapesti agglomerációban 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2013

Baranyai Nóra:

Regionalizáció és regionalizmus Lengyelországban 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Márkusné Zsibók Zsuzsanna:

Az infláció és az árazási magatartás területi különbségei – Nemzetközi kitekintés és magyarországi tapasztalatok
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2012

Czirfusz Márton:

A foglalkozási átrétegződés mint tudományos gondolat a magyar társadalomföldrajzban
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Grünhut Zoltán:

Önkormányzás és telepítéspolitika Izraelben
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2011

Tagai Gergely:

Térkapcsolati modellek a regionális kutatásokban
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Velkey Gábor:

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2010

Farkas Jenő Zsolt:

Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Koncz Gábor:

A szolgáltató szektor és a városhálózat kapcsolatának vizsgálata az Észak-alföldi régióban
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Nagy Terézia:

Kötődések és kudarcok. A kapcsolatok és kapcsolati kudarcok szerepe az integrációban
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Petrás Ede:

Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Varjú Viktor:

A környezeti politika fejlesztéspolitikába történő integrációja – a stratégiai környezeti vizsgálat
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2009

Duray Balázs:

Tájdinamikai vizsgálatok – A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Koós Bálint Ákos:

A gazdasági szuburbanizáció vállalatdemográfiai megközelítésben egy magyarországi példán keresztül
 
(letölthető tézisek)

Kukely György:

A külföldi működőtőke beruházások hatása az ipar területi folyamataira Magyarországon, különös tekintettel a delokalizációra
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Lux Gábor:

Ipari térségek átalakulása Közép-Európában
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Mezei Katalin:

Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Nagyné Demeter Dóra:

A családi gazdálkodás helyzete Hajdú-Bihar megyében
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Nárai Márta:

A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében
 
(letölthető tézisek)

Smahó Melinda:

A tudás és a regionális fejlődés összefüggései
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2008

Baráth Gabriella:

Nagyvárostérségi kapcsolatrendszerek fővárostérségi összehasonlító elemzések Budapest, Székesfehérvár és Tatabánya, valamint Párizs és Sens városok példáján
 
(letölthető tézisek)

Csizmadia Zoltán:

Együttműködés és újítóképesség. Az innováció regionális rendszerének kapcsolathálózati alapjai
 
(letölthető tézisek)

Kovács András Donát:

A környezeti tudatosság fogalomköre és vizsgálata alföldi példákon
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Molnár Balázs:

Családi gazdaságok helyzetének alakulása az ezredfordulón Vas megye mezőgazdaságában
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2007

Horváthné Barsi Boglárka:

Az új gazdaság térbeli elhelyezkedése Magyarországon
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Mezei Cecília:

A települési önkormányzatok szerepe a helyi gazdaság fejlesztésében
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Póla Péter:

A gazdasági kamarák szerepe a gazdaságfejlesztésben (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Szépvölgyi Ákos:

Az információs társadalom térszerkezetet alakító hatásai
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
2006

Finta István:

A regionális politika alapelveinek érvényesülése a közösségi és a hazai jogi szabályozásban

Jász Krisztina:

A társadalmi kirekesztődés térbeli megjelenése az Észak-Alföldi Régióban

Szarvák Tibor:

A digitális egyenlőtlenségek területi és társadalmi összefüggései az Alföldön
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Virág Tünde:

: Települési hátrány és etnicitás. A szegregáció új formája a gettósodó térség
2005

Balcsók István:

A munkanélküliség területi egyenlőtlenségei és legjellemzőbb folyamatainak alakulása az 1992–2002 közötti időszakban
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Grosz András:

Klaszteresedés és klaszterorientált politika Magyarországon - potenciális autóipari klaszter az észak-dunántúli térségben
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Győri Róbert:

: A térszerkezet átalakulásának elemei a Kisalföld déli részén (a XVIII. század közepétől a XX. század elejéig)
 
(letölthető tézisek)
2004

Mezei István:

A magyar–szlovák határ menti kapcsolatok esélye
 
(letölthető tézisek)

Raffay Zoltán:

Az üzleti szolgáltatások szerepe a területi fejlődésben
2003

Faragó László:

A koncepcióvezérelt tervezés általános elmélete
 
(letölthető tézisek)
2002

Hardi Tamás:

Az egységes határrégiók kialakulásának feltételei
2001

Somlyódyné Pfeil Edit:

Az önkormányzati integráció és a helyi közigazgatás
2000

Keresztély Krisztina:

Le rôle de l'Etat dans le développement urbain de Budapest (1867-1999)
1998

Gál Zoltán:

 A magyarországi városhálózat pénzintézeti funkciói a századfordulón

Nagy Erika:

 A szolgáltató szektor városszerkezet-alakító szerepe Győrben és Szegeden.

Nagy Gábor:

 Az információs technológiák hasznosításának lehetőségei a település- és területfejlesztésben.
1997

Kovács Katalin:

A falvak szerepe polgáraik sorsa: A falusi polgárosodás dilemmái.

Kugler József:

 A magyar-csehszlovák lakosságcsere délkelet-alföldi története és népességföldrajzi vonatkozásai.

Váradi Monika Mária:

Pilisvörösvár. Egy német telepesfalu polgárosulása a huszadik század első felében. Társadalomtörténeti monográfia
1996

Lados Mihály:

 Az ingatlanvagyon-adóztatás az önkormányzati gazdálkodásban.
1995

Perger Éva:

A budapesti térség igazgatási problémáinak földrajzi összefüggései

Timár Judit:

 A szuburbanizáció néhány elméleti kérdése és alföldi vonásai.
1994

Nagy Imre:

 Tito (Verbas) város környezetének minősítése.